hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szerkesztőség
Tartalommal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, esetlegesen közlésre szánt anyagait, ötleteit, kérem juttassa el hozzám!

Levél küldése

Hirdetések feladása

Megjelentetésre szánt anyagok beküldése
 

Agrártámogatások

Az agrártámogatás általános feltételeit a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet szabályozza.

Kik igényelhetnek támogatást?

Támogatást igénybe veheti csőd-, végelszámolás, felszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, illetve mezőgazdasági őstermelő, szövetkezet (TÉSZ, BÉSZ is), termelői csoport, integrátor szervezet. Vidékfejlesztési támogatást igényelhet önkormányzat, önkormányzati társulás, melyek nem állnak adósságrendezési eljárás alatt, illetve társadalmi szervezetek. Konkrétan a támogatást igénybe vevők körét a tárgyévben hatályos támogatási rendelet (2003-ban: 3/2003 (I. 24.) FVM rendelet), illetve azoknak pályázati felhívása tartalmazza.

Milyen agrártámogatási formák vannak, illetve mire igényelhető támogatás?

A támogatásoknak kétféle formája van. Az elsőbe az ún. normatív támogatások tartoznak, melynek lényege, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítő igénylő minden esetben (pl.: forráskimerülés esetén) hozzájut a támogatáshoz. A pályázatos támogatások ezzel szemben értékelésre, pontozásra kerülnek, mely rangsor alapján a költségvetési keretből finanszírozható pályázatok kerülnek kifizetésre, vagy az összes elbírálható, eredményes pályázat kifizetésre kerül, de a támogatási összeget egyenlő arányban csökkentik. Tehát ebben az esetben nem elég a támogatási előírások teljesítése. A pályázatos támogatások részletes szabályozása a hatályos, tárgyévi agrártámogatási rendeletben foglaltakon felül pályázati felhívás részletes leírásában kerül szabályozásra. A termelőtől felróható jogosulatlan támogatás igénybevételét (pl.: valótlan adatszolgáltatás) igen szigorúan büntetik (támogatás jegybanki alapkamat kétszeresével számolt összegéig történő visszafizetésével, illetve ugyanilyen jogcímen történő támogatás igénylésének egy éves tilalmával járhat). Az építési, gépvásárlási beruházási pályázatoknál előírás még, hogy a pályázat elbírálása, támogatási okirat kiadása előtt a beruházást megkezdeni nem lehet. Minden esetben a támogatás keretében a költségek ÁFA nélküli összege számolható el. Támogatás kérhető közvetlen termelői és piaci támogatásokra, agrárgazdasági fejlesztések, beruházások költségeinek csökkentésére, valamint ezekkel kapcsolatos hitelek, lízing-költségek kamattámogatására, agrártermékek exportjával kapcsolatos exporttámogatásra. A mezőgazdasági termeléssel, valamint (mennyiségi és minőségi) termelésbővítéssel kapcsolatban azokra, amelyek a meghirdetett agrártámogatási célokkal (valamint az Európai Unió agrárgazdaság fejlesztési céljaival) harmonizál, támogatáshoz juthat. A támogatási feltételek között minden igénylés és pályázat esetében alapfeltétel, hogy a termelő előző évi árbevételében a mezőgazdasági tevékenység aránya legalább 50%-t elérje. További feltétel, hogy a termelő mezőgazdasági tevékenységét tárgyévben regisztráltassa (nyilvántartásba vétesse) magát.

Mit kell tennem, ha agrártámogatást szeretnék igényelni?

Támogatás igényléséhez be kell szerezni az igényléshez szükséges adatlapokat, illetve meg kell ismerni a támogatással kapcsolatos feltételeket. A támogatási kérelmeket, pályázati adatlapokat minden pályázónak magának kell kitöltenie, kiszámítania, mellékletként előírt igazolásokat be kell szereznie, kellő számban sokszorosítania. A támogatási adatlapok kitöltése és szükséges mellékletek beszerzésének csatolása után a támogatási rendeletben, illetve a pályázati felhívásban közzétett jogvesztő határidő előtt el kell juttatni kérelmét/pályázatát a támogatási rendeletben/pályázati felhívásban felsorolt intézmény/hatóság részére. Ez legtöbbször a szakminisztérium jogkör és terület szerint illetékes szerve (pl.: Földművelésügyi Hivatal, Sapard Hivatal, Erdészeti Hatóság, stb.), vagy egyéb szerve (pl.: Agrárintervenciós Központ), terméktanácsok, ritkább esetben a szakminisztérium maga. A döntéshozó vagy a támogatás befogadója a támogatási kérelem hiányos benyújtása esetén 15 napon belül felszólítja a benyújtót hiánypótlásra, kivétel azoknál a támogatási jogcímeknél van, ahol a jogszabály a hiánypótlásra nem ad lehetőséget. A szakminisztérium a megjelent agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendeletét a Magyar Közlönyön kívül megjelenteti a "Magyar mezőgazdaság" c. folyóirat mellékleteként, elektronikus formában pedig megtalálhatja az FVM honlapján is (http://www.fvm.hu ). A tevékenység folytatását igazoló okiratot (cégbírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, családi gazdaság határozat) minden kérelem mellé csatolni kell. Mielőtt a lap alján felsorolt támogatási jogcímek alá tartozó támogatás beruházásba kezdene, a támogatási jogcímekkel kapcsolatos felvilágosítás ügyében forduljon a lakhelye szerinti falugazdászhoz.

Hogyan történik a támogatás kifizetése, kiutalása?

Amennyiben a támogatási kérelem, pályázat eredményes, és az előírt feltételeket a pályázó teljesítette, abban az esetben a döntéshozó szerv (FVM, FM hivatal, AIK, stb.) a támogatás összegéről és jogcíméről a 290/2002. (XII. 27.) Kormány-rendelet 1. sz. mellékletének megfelelő támogatási igazolást állít ki. Ezt az igazolást, valamint ugyanezen rendelet 3. és 5. számú mellékletének csatolásával a támogatást az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területileg illetékes megyei Igazgatóságához kell benyújtani, az ott rendszeresített bevallási nyomtatványon. A kifizetésről tehát ebben az esetben az adóhatóság intézkedik, általában 30 napon belül. A támogatások néhány esetében a Magyar Államkincstár a kifizető. Az agrártámogatásokhoz nem sorolható, de az agrártermelőket érintő gázolaj jövedéki adó visszaigénylés esetében pedig a VPOP.

Kik jogosultak a támogatás ellenőrzésére?

A támogatás ellenőrzését leggyakrabban a döntéshozó, igazolást kiállító hatóság végzi. Ha a minisztérium a döntéshozó, az ellenőrzésben területileg illetékes szerve(i) végeznek ellenőrzést. Az ellenőrzésben egyszerre több hivatal is részt vehet, aszerint, hogy a támogatás jogosságának megállapításában melyiknek van hatásköre. Általános ellenőrzési hatásköre van a támogatás folyósítójának, a területileg illetékes adóhatóságnak. Ha a támogatás igénybevételének jogosulatlanságát állapítják meg, abban az esetben a hivatalok az adóhatóságnál kezdeményezik a támogatás visszafizetését, illetve az adóhatóság saját hatáskörben végzi el a támogatás (és kamatainak) beszedését. A támogatások elutasítása, illetve visszafizetés esetében az igénybe vevőt fellebbezési, észrevételezési jog illeti meg.

Terheli-e illeték, vagy díj fizetése az agrártámogatás igénylését?

Néhány kivételtől eltekintve, általánosan elmondható, hogy nem kell fizetni a pályázat, támogatási kérelem benyújtásakor.

Milyen változások várhatóak a mezőgazdasággal kapcsolatban hazánk Európai Uniós csatlakozásával?

Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországnak az EU-ban kialakított agrártámogatási és agrárrendtartási rendszert kell létrehoznia. Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az Országgyűlés 2003. év tavaszán az Európai Uniós csatlakozásunkkal összhangban új agrárrendtartási jogszabályt fog megtárgyalni, illetve 2003. év második felében kialakításra kerül az új EU konform agrár-intézmény rendszer. Az Európai Uniós csatlakozási szerződés, illetve ezeknek a jogszabályoknak a végleges változata ennek a tájékoztatónak az ismertetésekor még nem ismert, ezért ezekben a kérdésekben a szakminisztérium internetes portálján ( http://www.fvm.hu ), illetve a megyei Földművelésügyi Hivatalok falugazdászaitól kaphat információkat.

Támogatási jogcímek mezőgazdasági termelés korszerűsítése esetén:

- Agrárberuházások támogatása:

1. Az új mezőgazdasági gépek, technológiai berendezések vásárlásának, pénzügyi lízingelésének támogatása. Mezőgazdasági gépek és technológiák vizsgálatának támogatása. Kutatóintézetek eszközbeszerzése 2. A mező-, erdő-, vadgazdálkodási, illetve halászati rendeltetésű egyes új építési beruházások megvalósításának, valamint a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel is járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása 3. Egyes élelmiszer-ipari beruházások támogatása 4. A szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvény telepítését szolgáló beruházások támogatása 5. Fiatal agrárvállalkozók, valamint pályakezdő fiatal agrárszakemberek alkalmazásának támogatása

- Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása:

1. Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása 2. Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása

- Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása:

1. Öntözővíz-szolgáltató létesítmények építésének, a meglévő építmények technológiai korszerűsítéssel járó értéknövelő felújításának támogatása 2. Öntözési beruházások támogatása 3. Meliorációs beruházások támogatása

- Agrárlogisztika támogatása:

1. Farmgyakornok képzés és a külföldi tapasztalatszerzés támogatása 2. Fenntartható fejlődés feltételeinek támogatása

- Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program támogatásai

- Agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztésének támogatásai

1. Termelés innovációs feltételeinek javítását szolgáló támogatások 2. Zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) támogatása 3. Egyes termékek beszerzését, értékesítését végző, illetve szolgáltatást nyújtó termékpályás szövetkezések, erdőbirtokossági társulatok, egyéb gazdálkodói szervezetek és együttműködések támogatása

- Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése

- A vidék felzárkóztatásának elősegítése

1. A vidéki gazdasági potenciál fejlesztése 2. Vidékfejlesztési szakmai programok

- Vidéki környezet vonzóbbá tétele

1. A vidéki társadalom mobilizációja

- Erdészeti feladatok

1. Erdészeti közcélú feladatok támogatása 2. Erdei vasutak működtetésének támogatása 3. Jóléti és a parkerdő fenntartás támogatása 4. Magánerdőgazdálkodás támogatása

- A termőföld minőségi védelmének, hasznosításának támogatása

1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása 2. Az agrárágazattal összefüggő távérzékelési feladatok támogatása 3. Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása 4. Ingatlan-nyilvántartási háttér megerősítésének támogatása

- Állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatok

1. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzés, tenyészérték megállapítás támogatása 2. Állatazonosítási, állattenyésztési nyilvántartási és információs rendszer fenntartásának, működtetésének és fejlesztésének támogatása 3. Csúcsgenetikát képviselő import apaállat és szaporítóanyag beszerzésének támogatása 4. Tenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok, projektek 5. Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 6. Természetes vizek halállományának védelme, pótlása, élőhelyek javítása 7. Természetesvízi halászattal összefüggő kutatási és ismeretterjesztő tevékenység támogatása 8. Halászattal összefüggő állami feladatok támogatása

- Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása

1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének, kutatásának, valamint az ezzel összefüggő ismeretterjesztés támogatása 2. A különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása 3. A vad védelmével, a vadgazdálkodással, a vadászattal összefüggő állami feladatok finanszírozása

- Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés

Közvetlen termelői és piaci támogatás

- Piacra jutási támogatás

1. Exporttámogatás 2. Agrárpiaci támogatások

- piaci zavar megelőzésére, illetve a piaci zavar megszüntetése érdekében alkalmazott támogatás

- állami intervenció és állami készletezés támogatása

1. intervenciós állami készletezés támogatása

- állami feldolgoztatás támogatása

- állami bértároltatás támogatása

- állami készletek értékesítésének támogatása

1. vágóállatok és állati termékek minőségi termelésének intervenciós támogatása 2. termelői száraz dohány minőségi feláras támogatása

- Piacra jutást elősegítő támogatások

1. közösségi agrármarketing támogatása 2. központi és terméktanácsi informatika támogatása 3. élelmiszer-biztonsági, minőségügyi és eredetvédelmi rendszerek kidolgozásának és bevezetésének támogatása 4. az állat- és növény-egészségügyi problémák megelőzése, kezelése és az állati eredetű hulladékok ártalmatlanítása, valamint a minőség-ellenőrzési vizsgálatok költségeinek támogatása 5. termékminőség javítását ösztönző támogatások 6. exporthitel kamattámogatása és exporthitel biztosítás támogatása 7. termelői, feldolgozói önkorlátozás támogatása

- Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások

1. Területalapú támogatás 2. Önellátási célú kistermelői átalány támogatás 3. Az agrárhitelek kamattámogatása 4. Az éven belüli lejáratú hitelek kamattámogatása 5. Az éven túli lejáratú hitel kamattámogatása 6. Az éven túli lejáratú hitelek után nyújtott kezességvállalás és beváltás 7. Az éven túli lejáratú hitelek után nyújtott költségvetési viszontgarancia 8. A közraktári hitelek kamattámogatása 9. Egyéni gazdaságok birtokfejlesztési hiteleinek kamattámogatása 10. Kibontakozási program támogatása 11. Kedvezőtlen térségek 3 éves hitelrendezési programjának támogatása

- Állattenyésztést segítő támogatások

1. Tenyészállat beállítás támogatása egyes állatfajoknál 2. Egységes nyilvántartási és azonosítási rendszer (ENAR) támogatása 3. Biológiai alapok megőrzésének, fenntartásának és fejlesztésének támogatása 4. A növénytermesztés biológiai alapjainak támogatása 5. Az állattenyésztés biológiai alapjainak támogatása 6. Vízgazdálkodási program megvalósításának támogatása 7. Vízgazdálkodási létesítmények beruházási támogatása 8. Vízgazdálkodási létesítmények fenntartási támogatása 9. Agrárfoglalkoztatás támogatása 10. A gazdálkodás kockázatát csökkentő mező- és erdőgazdálkodási biztosítási díjtámogatás és a jégkár elhárítás támogatása 11. Biodízel felhasználásának támogatása 12. A szaktanácsadás és a gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása 13. A szaktanácsadás díjának támogatása 14. A gazdálkodás eredményességét segítő ismeretátadás támogatása 15. Termelői közösségek támogatása 16. Mezőőri őrszolgálat támogatása 17. Magyarországon nem honos karantén károsítók elleni védekezés és a növény-egészségügyi járványelhárítás keretében elrendelt közérdekű védekezés költségeihez nyújtott támogatás

- Erdőkárok felszámolásának támogatása

- Agrárgazdasági kezesség beváltás

SAPARD nemzeti támogatás

SAPARD EU-támogatás

Forrás: Magyarország.hu cikk
 
Szántóföldi növénytermesztés
 
Állattenyésztés
 
Ügyintéző
 
Látogatási statisztika
Indulás: 2004-03-09
 

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)